joint system® - con%20b%E1%BB%8D%20nh%E1%BB%B1a

Con bọ dành cho dây đai nhựa

Các ứng dụng khác nhau xác định sự lựa chọn của các phương pháp chốt đai. Để đóng gói nhẹ, không có sự căng kéo và chỉ có sự căng kéo nhẹ, khóa nhựa và khóa sắt là ý tưởng kinh tế và lý tưởng bởi vì nó không cần thiết bất kỳ sự căng kéo đặc biệt nào để sử dụng. Joint System cung cấp con bọ cho mỗi loại máy đóng đai và ứng dụng với dây đai pet và PP..

Tải về pdf con bọ và móc khóa
produzione sigilli per reggiatura 271 271 271jointsystem jointsystem

reggiatrice reggiatrici

web development
reggiatrice reggiatrici reggiatrice manuale pneumatica reggiatrice. reggetta, sigilli, reggetta speciale in tessuto di poliestere, film estensibile e nastro adesivo; reggiatrici manuali, reggiatrice ed reggiatrice automatiche, reggiatrice manuale. La reggiatrice joint system® disponibile manuale e pneumatica. reggiatrice reggiatrici reggiatrice automatica reggiatrici e reggiatrice manuale reggiatrici manuali reggiatrice e reggiatrici reggiatrice reggiatrici tendireggia acciaio